Page: ../ 1 2 3 4 5
Question :စားေသာက္ဆိုင္လိုင္စင္ ေလ်ာက္ခ်င္တာ ဘယ္လိုေလ်ာက္ရမလဲ သိခ်င္ပါတယ္    17 Jan, 2018
Date : 17 Jan, 2018
Answer : စားေသာက္ဆိုင္လိုင္စင္မွာ သက္ဆိုင္ရာ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီတြင္ ေလွ်ာက္ထားရန္ျဖစ္ပါသည္။ စီးပြား/ကူးသန္းတြင္ေလွ်ာက္ထားရန္မလိုပါ။

Question :၉-၁၀-၁၇ ရက္ေန႔တြင္တရား၀င္ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ ကၽြဲ ႏြားအရွင္တင္ပို႔ျခင္းျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား သိခ်င္လို႔ပါခင္ဗ်ာ    17 Jan, 2018
Date : 17 Jan, 2018
Answer : မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္အဖြဲ႕အစည္းမဆို ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္၊ ထသကရွိရန္လိုအပ္ပါသည္။ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ကုသေရးဦးစီးဌာနသို႔ ကၽြဲ၊ ႏြားဝယ္ယူစုေဆာင္းခြင့္တင္ျပသည္မွစ၍ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ကုသေရး ဦးစီးဌာနမွ ကၽြဲ၊ ႏြားမ်ား ျပည္ပသို႔တင္ပုိ႔ရန္ ေထာက္ခံခ်က္ ထုတ္ေပးသည္အထိ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ကုသေရးဦးစီးဌာန၏ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ၿပီး ေထာက္ခံခ်က္ရရွိ သည္ႏွင့္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာနတြင္ သာမန္ပို႔ကုန္လိုင္စင္ ေလွ်ာက္ထား သကဲ့သို႔ ၄င္းေထာက္ခံခ်က္ႏွင့္အတူ ပူးတြဲေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ကုန္သြယ္ေရး ဦးစီးဌာနမွ ပို႔ကုန္လိုင္စင္မ်ားအား အျမန္ဆံုးထုတ္ေပးေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါသည္။

Question :(၁) ၁၀ လပိုင္း ၉ ရက္ေန႔မွ တရား၀င္ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ ကၽြဲ ႏြား အရွင္တင္ပို႔ခြင့္ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ company မွတ္ပံုတင္ရန္လိုအပ္ပါသလားခင္ဗ်ာ (၂) သြင္းကုန္ထုတ္ကုန္ လိုင္စင္ ထသက မွတ္ပံုတင္ရန္လိုအပ္ပါသလားခင္ဗ်ာ    17 Jan, 2018
Date : 17 Jan, 2018
Answer : (၁) ၁၀ လပိုင္း ၉ ရက္ေန႔မွ တရား၀င္ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ ကၽြဲ ႏြား အရွင္တင္ပို႔ခြင့္ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္ အဖြဲ႕အစည္း မဆို ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္၊ ထသကရွိရန္လိုအပ္ပါသည္။

Question :၉ ရက္ ၁၀ လ ၂၀၁၇ တြင္ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ ကၽြဲႏြား အရွင္တင္ပို႔ရန္ အတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား သိခ်င္လို႔ပါခင္ဗ်ာ၏    17 Jan, 2018
Date : 17 Jan, 2018
Answer : ကၽြဲႏြား အရွင္တင္ပို႔ရန္ အတြက္ မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္အဖြဲ႕အစည္းမဆို ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္၊ ထသကရွိရန္လိုအပ္ပါသည္။ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ကုသေရးဦးစီးဌာနသို႔ ကၽြဲ၊ ႏြားဝယ္ယူစုေဆာင္းခြင့္တင္ျပသည္မွစ၍ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ကုသေရး ဦးစီးဌာနမွ ကၽြဲ၊ ႏြားမ်ား ျပည္ပသို႔တင္ပုိ႔ရန္ ေထာက္ခံခ်က္ ထုတ္ေပးသည္အထိ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ကုသေရးဦးစီးဌာန၏ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ၿပီး ေထာက္ခံခ်က္ရရွိ သည္ႏွင့္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန တြင္ သာမာန္ပို႔ကုန္လိုင္စင္ ေလွ်ာက္ထားသကဲ့သို႔ ၄င္းေထာက္ခံခ်က္ႏွင့္အတူ ပူးတြဲေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာနမွ ပို႔ကုန္လိုင္စင္မ်ားအား အျမန္ဆံုးထုတ္ေပးေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါသည္။

Question :(၁) ၁၀ လပိုင္း ၉ ရက္ေန႔မွ တရား၀င္ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ ကၽြဲ ႏြား အရွင္တင္ပို႔ခြင့္ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ company မွတ္ပံုတင္ရန္လိုအပ္ပါသလားခင္ဗ်ာ (၂) သြင္းကုန္ထုတ္ကုန္ လိုင္စင္ ထသက မွတ္ပံုတင္ရန္လိုအပ္ပါသလားခင္ဗ်ာ    17 Jan, 2018
Date : 17 Jan, 2018
Answer : ကၽြဲ ႏြား အရွင္တင္ပို႔ခြင့္ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္အဖြဲ႕အစည္းမဆို ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္၊ ထသကရွိရန္လိုအပ္ပါသည္။

Question :ထသကမွတ္ပံုတင္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာစာရြက္စာတမ္းမ်ားကို သိလိုပါတယ္ ...    27 Nov, 2017
Date : 27 Nov, 2017
Answer : ထသက မွတ္ပံုတင္ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအား Commerce Website ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား - အပိုင္း(၁) ပို႔ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းရွင္အျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ျခင္း တြင္ ဝင္ေရာက္ေလ့လာၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္

Question :စီးပြားေရး အက်ိဳးေဆာင္လုိင္စင္နဲ႔showroom လုိင္စင္ သက္တမ္းတိုးရန္ ရန္ကုန္စီးပြားကူးသန္းရုံးမွာ သက္တမ္းတိုးလုိ႔ ရလား သိခ်င္လုိ႔ပါ...    30 Nov, 2017
Date : 30 Nov, 2017
Answer : စီးပြားေရး အက်ိဳးေဆာင္လုိင္စင္နဲ႔ showroom လုိင္စင္ သက္တမ္းတိုးရန္ ရန္ကုန္စီးပြားကူးသန္းရုံးတြင္ သက္တမ္းတိုးလုိ႔ မရပါ ...

Question :တင္ပို႔ခြင့္မျပဳတဲ့ စာရင္းကို ရွာမေတြ ့လိုပါ ဘယ္အမိန္ ့အမွတ္ထဲမွာ ပါ ပါသလဲခင္ဗ်ာ    30 Nov, 2017
Date : 30 Nov, 2017
Answer : အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာမ်ားအား သိရွိလိုပါက Commerce Website ၏ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာမ်ား တြင္ ဝင္ေရာက္ေလ့လာၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။

Question :အပတ္စဥ္ ျပည္ပဆန္ေစ်းကြက္သံုးသပ္ခ်က္မ်ား ဖတ္လိုပါတယ္ အီးေမးျဖင့္ ပို ့ေပးေစခ်င္ပါတယ္ tinmyomin1814.mm@gmail.com    30 Nov, 2017
Date : 30 Nov, 2017
Answer : အပတ္စဥ္ ျပည္ပဆန္ေစ်းကြက္သံုးသပ္ခ်က္မ်ားအား အပတ္စဥ္ တင္ေပးႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ ရွိပါသည္။ အာရွနိုင္ငံမ်ား၏ FOB ဆန္ေစ်းနွုန္းမ်ားအား သိရွိလိုပါက Commerce Journal Website ၏ ဆန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား တြင္ ဝင္ေရာက္ေလ့လာ ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။ ေက်းဇူးတင္ပါသည္ ...

Question :ထ.သ.က မွတ္ပံုတင္ လုပ္ခ်င္လုိ႕ပါ. လိုအပ္တဲ႕ စာရြက္စာတမ္း သိခ်င္ပါတယ္    28 Feb, 2017
Date : 28 Feb, 2017
Answer : ထသက မွတ္ပံုတင္ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအား Commerce Website ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား - အပိုင္း(၁) ပို႔ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းရွင္အျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ျခင္း တြင္ ဝင္ေရာက္ေလ့လာၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။

Question :လိပ္သဲေက်ာက္ Export လုပ္ခ်င္လို႕ပါ... လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားဖို႕အတြက္ ဘယ္လိုအေထာက္အထား စာရြက္စာတမ္းမ်ား လိုအပ္ပါသလဲ.... ကုန္သြယ္ခြန္ဘယ္ေလာက္ရွိပါသလဲသိခ်င္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ... ေက်းဇူးျပဳ၍ျပန္လည္ေျဖၾကားေပးပါခင္ဗ်ာ.. မ်ိုးမင္းသူ (myominthu2015@gmail.com)    28 Feb, 2017
Date : 28 Feb, 2017
Answer : ပို႔ကုန္သြင္းကုန္လိုင္စင္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအေနျဖင့္ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ လိုင္စင္အြန္လိုင္းေလွ်ာက္လႊာ (က်ပ္ ၆၀ဝ တန္ တံဆိပ္ေခါင္းကပ္ၿပီး)၊ Invoice မူရင္း၊Sale Contract မူရင္း၊ Invoice ႏွင့္ Sale Contract မ်ားသည္ အစစ္အမွန္ မ်ားျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေဖာ္ျပခ်က္ မ်ား၊ ေဈးႏႈန္းႏွင့္ တန္ဖိုးမ်ား မွန္ကန္ေၾကာင္း ကတိ ဝန္ခံခ်က္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ား ၏ေထာက္ခံခ်က္ (ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၏ ေထာက္ခံခ်က္လိုအပ္သည့္ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ ပစၥ ည္းမ်ားအတြက္)မ်ားကို တင္ျပရ မည္ျဖစ္ ပါသည္။ ကုမၸဏီမ်ားမွ ေလွ်ာက္ထားလာ သည့္ Invoice ပါတန္ဖိုးအတိုင္း တင္သြင္းခြင့္ျပဳထားသည့္ လိုင္စင္/ပါမစ္မ်ား၏ ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္မ်ား၏ တင္ပို႔/တင္သြင္းျခင္း အေပၚ အခြန္ေကာက္ခံျခင္း ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိစစ္ျခင္း၊ တန္ဖိုး သတ္မွတ္ျခင္း၊ ေကာက္ခံျခင္းတို႔အား စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ သတ္မွတ္ထားသည့္ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ အမိန္႔၊ လုပ္ထံုးလုပ္ နည္း၊ စည္းမ်ဥ္းစည္း ကမ္းမ်ားႏွင့္ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအတိုင္း စိစစ္လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

Question :Nitrogen gas အတြက္ လိုင္စင္ ေလွ်ာက္ခ်င္ပါတယ္... လိုအပ္ေသာစာရြက္စာတမ္း မ်ားကိုသိခ်င္ပါတယ္။ ဆက္သြယ္ရန္ contact list ေပးလည္းအဆင္ေျပပါသည္။    17 Feb, 2017
Date : 17 Feb, 2017
Answer : သြင္းကုန္လုိင္စင္အတြက္ လိုအပ္သည္မ်ားအား သိရွိလိုပါက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား တြင္ ဝင္ေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။ ဆက္သြယ္ရန္ contact list သိရွိလိုပါက ဆက္သြယ္ရန္ လိပ္စာႏွင့္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ား တြင္ ဝင္ေရာက္ ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။

Question : မႏၱေလးျမိဳ႔ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ ဂ ်ပန္နိုင္ငံအစိုးရအေထာက္အပံျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည္႔ မႏၱေလးျမိဳ႔ေရေပးေရးအဆင့့့္ျမွင့္တင္မွ ုစီမံခ်က္"The project for Improvement of Water supply System in Mandalay City "ကိစၥရပ္အတြက္ ဂ ်ပန္နိုင္ငံမွ လိုအပ္သည့္ပစၥည္းမ်ား တင္ပို႔ရန္သြင္းကုန္လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ Myanmar Trade Net Website မွ (၁) Semi Online (၂) Fully Online Licensing System တို႔ ျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားမည္ ဆိုပါကလည္း ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသလားရွင့္။    17 Feb, 2017
Date : 17 Feb, 2017
Answer : (၁) Semi Online မွ ေလွ်ာက္ထားမည္ဆိုပါက Myanmar Tradenet Website တြင္ ေလွ်ာက္ထားမည့္အမယ္မ်ားအား Entry ျပဳလုပ္၍ စနစ္အတြင္းသို႔ ေပးပို႔ၿပီးသည္ႏွင့္ က်န္သည့္ Process မ်ားကို စီးပြားေရးနွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီး ဌာန၊ ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာနသို႔ လူကိုယ္တိုင္ လာေရာက္ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ (၂) Fully Online နွင့္ေလွ်ာက္မည့္ဆိုပါက လူႀကီးမင္းတို႔ေလွ်ာက္ထားမည့္ သြင္းကုန္အမယ္မ်ားသည္ Fully Online လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည့္ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္အမယ္မ်ားစာရင္းတြင္ ပါဝင္မႈရွိ/မရွိစစ္ေဆး၍ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္မည္ျဖစ္ ပါ သည္။ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည့္ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္အမယ္မ်ားစာရင္းကို Fully Online လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည့္ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္အမယ္မ်ား တြင္ ဝင္ေရာက္ေလ့လာၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။

Question :ျမန္မာ ႏိုင္ငံကေန china / Taiwan / UK(EU)/ Korea/ Italy(EU) / Russia (EEU)/ Hong Kong မ်ားသို႔ အထည္မ်ားခ်ဳပ္လို႔တင္ပို႔ရာတြင္ ႏုိင္ငံအလိုက္ tax reduction ရွိ / မရွိ , ရွိခဲ့ပါက percentage ဘယ္ေလာက္ပါလဲ ? မည္သည့္ form အမ်ိဳးအစား ထုတ္ေပးပါသလဲ ဆိုတာကို ေက်းဇူးျပဳၿပီးေျဖၾကားေပးပါေနာ္ ...    13 Feb, 2017
Date : 13 Feb, 2017
Answer : Tax နဲ႕ပတ္သက္ျပီးေတာ့ စီးပြားေရးနွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာနက ေကာက္တာမဟုတ္ပါဘူး။ အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာန မွာစံုစမ္းႏိုင္ပါတယ္။ အေကာက္ခြန္သက္သာခြင့္အတြက္ပင္ရင္းေထာက္ခံခ်က္ CO Form အေၾကာင္းေတြသိခ်င္ရင္ေတာ့ http://www.commerce.gov.mm/my/search/node/CO%20Form အဲဒီ link ေအာက္မွာ အေကာက္ခြန္သက္သာခြင့္အတြက္ပင္ရင္းေထာက္ခံခ်က္ ကိုဖတ္ရင္သိရွိနိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

Question :ပို့ကုန္သြင္းကုန္လိုင္စင္ကို အြန္လိုင္းက ေလ်ွာက္လို့ရျပီလား ခင္မ်ာ ေလ်ွာက္ထားရင္ ဘယ္လိုေလ်ွာက္ရမယ္ဆိုတဲ့ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ ေလး ရွင္းျပေပးပါ ခင္မ်ား    13 Feb, 2017
Date : 13 Feb, 2017
Answer : အြန္လိုင္းကေန သြင္းကုန္ (၁၅)မ်ိုးနဲ႕ ပို့ကုန္(၂၈)မ်ိဳးေလ်ာက္ထားလို႕ရပါျပီ။ User Guide ကို http://www.commerce.gov.mm/ Home Page မွာတင္ေပးထားပါတယ္။

Question :I would like to know,How many unit code did you provide for trade?Which are they?    13 Feb, 2017
Date : 13 Feb, 2017
Answer : We used HS Code 2012 Version.There are 12 unit code in this version . You can see following link- http://www.commerce.gov.mm/my/article/hs-code-2012-version-%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF-%E1%80%A7%E1%81%BF%E1%80%95%E1%80%AE-%E1%81%81-%E1%80%9B%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BD-%E1%80%85%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B7%E1%80%9E%E1%80%B6%E1%80%AF%E1%80%B8

Question :1    24 Jan, 2017
Date : 24 Jan, 2017
Answer : 1

Question :သြင္းကုန္လုိင္စင္ အတြက္ Non-License List Update ေလးလုိခ်င္လုိပါ ခင္ဗ် myominthu2015@gmail.com ကို ပို႕ေပးလို႕ရပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။    02 Nov, 2016
Date : 02 Nov, 2016
Answer : သြင္းကုန္လုိင္စင္ အတြက္ Non-License List အား အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာမ်ား တြင္ ဝင္ေရာက္ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

Question :company လိုင္စင္လုပ္လို႔ပါ။ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲဆိုတာလမ္းညႊန္ေပးပါခင္ဗ်ာ။ဘယ္ေလာက္ကုန္က်မလဲဆိုတာကိုလဲေျပာျပေပးပါ။    02 Nov, 2016
Date : 02 Nov, 2016
Answer : ကုမၸဏီလိုင္စင္ျဖစ္သည့္အတြက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၏ Website ျဖစ္ေသာ www.dica.gov.mm တြင္ ဝင္ေရာက္ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

Question :သြင္းကုန္ပို့ကုန္လိုင္စင္မလိုေသာစိုက္ပ်ိုးေရးထြက္ကုန္စာရင္းသိလိုပါသည္။    02 Nov, 2016
Date : 02 Nov, 2016
Answer : သြင္းကုန္ပို႔ကုန္လိုင္စင္မလိုေသာ အမယ္မ်ားအား အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာမ်ား တြင္ ဝင္ေရာက္ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။


ျမန္မာ Font အားအသံုးျပဳလိုပါက
ေဇာ္ဂ်ီျမန္မာ Font အား Control panel ရွိ Fonts Folder အတြင္းcopy ကူးထည့္ရပါမည္။
ေဇာ္ဂ်ီျမန္မာ Keyboard ကို double click လုပ္၍ Install လုပ္ရပါည္။
ထို႔ေနာက္ Control panel ရွိ Regional & Language Options တြင္ Keyboard add လုပ္ေဆာင္ၿပီးအသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

To post new question!
* Question


today> 391 hits
total> 8,458,017 hits
since Apr 12, 2006
ေၾကာ္ျငာထည့္သြင္းလိုေသာ္
သင့္စီးပြားေရး ေၾကာ္ျငာမ်ားကို MyanmarTradenet တြင္ ထည့္သြင္းလိုလွ်င္ ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁-၃၇၆၄၁၆ ၊ ၀၁-၃၇၆၄၉၀ ႏွင့္ ၀၆၇-၄၀၈၀၁၀ ၊ ၀၆၇-၄၀၈၄၈၅ တို႔သို႕ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။